Опште информације

Јавна паркиралишта, су јавне површине одређене за паркирање моторниx возила.

Јавним паркиралиштем не сматрају се посебне површине за паркирање моторних возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи и др.).

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.

Општа паркиралишта су улична паркиралишта (паркиралишта која су уређена или изграђена дуж ивичњака под било којим углом паркирања), као и друге (вануличне) површине, посебно уређене или изграђене и обележене за паркирање моторних возила.

Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или изграђене за паркирање моторних возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији паркирања. 

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату.

Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са одговарајућим урбанистичким планом.

На јавним паркиралиштима се могу паркирати путнички аутомобили, комби-теретна возила до 1 тоне носивости и мотоцикли (у даљем тексту: возила).

Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп приколице не смеју се паркирати у Врању, осим на за то одређеним просторима.

Одређивање простора за паркирање возила, као и начин њиховог коришћења, утврдиће Градска управа – Одељење надлежно за послове саобраћаја.

На овим местима морају се поставити и саобраћајни знаци који показују где се налазе простори за паркирање наведених возила.

Јавна паркиралишта се категоришу према зонама и дозвољеном времену паркирања.

Градска управа – Одељење надлежно за послове саобраћаја, у зависности од потреба за паркирањем,  одређује зоне, као и дозвољено време паркирања на јавним паркиралиштима у тим зонама.

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима o безбедности саобраћаја.

Јавна паркиралишта, поред обележавања, морају имати на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зону, категорију возила којима је паркиралиште намењено, начин паркирања и наплате, као и временско ограничење коришћења паркиралишта.

Обележавање јавних паркиралишта врши Предузеће по налогу Градске управе – Одељења надлежног за послове саобраћаја. Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема и обележава јавна паркиралишта.