Паук служба

Уклањање моторних возила врши се у случају када је возило паркирано на месту на којем је паркирање забрањено на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и на другим местима на којима представља опасност или сметњу за одвијање саобраћаја, кретање пешака или угрожавање имовине.

Уклањање паркираних моторних возила врши се са тротоара и осталих јавних површина уколико надлежни орган изрекне привремену забрану паркирања у одређено време, и о томе путем средстава јавног информисања обавести грађане.

Уклањање моторних возила-премештање возила приликом чишћења снега са јавних површина, поправки водоводних, канализационих, топловодних, гасоводних и других комуналних радова вршиће се након информисања грађана путем средстава јавног информисања.

Сходно Одлуци о уређењу Града Врања напуштена, хаварисана, нерегистрована возила и возила паркирана на зеленим површинама уклањају се специјалним возилом, а по налогу комуналног инспектора.

ЈКП Паркинг сервис Врање има незамењиву улогу у одржавању комуналног реда на свим јавним површинама у Врању. Поступајући по налогу Саобраћајне полиције и Комуналне инспекције, Паркинг сервис омогућава несметан проток саобраћаја на коловозима, тротоарима, уклањањем возила из прекршаја.

Поступак уклањања возила спроводи се тако што овлашћено лице МУП-а или комунални инспектор надлежне Градске управе путем видео надзора или фото записа утврди да је моторно возило непрописно паркирано, при чему доноси решење у електронској форми којим ће се наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од једног минута. Решење у електронској форми доставља се електронски путем луцу које врши уклањање возила,а које даље поставља обавештење на видно место возила о донетом решењу.

У члану 296. Закона о безбедности саобраћаја на путевима дефинисано је да ће се одношење непрописно паркираних возила прекинути уколико се на лицу места појави возач и прихвати да уклони возило. Овим чланом дефинисано је и то да ће возач сносити трошкове претходно предузетих радњи.

Уколико се у току процеса уклањања возила у прекршају појави корисник возила и прихвати да на „лицу места“ плати таксу за покушај уклањања возила и да након тога преузме возило, возач специјалног паук возила у обавези је:

-да од корисника возила затражи личну карту, саобраћајну дозволу или овлашћење за коришћење возила (ако корисник возила није власник) ради потпуне идентификације и узимања неопходних података за исписивање рачуна за наплату таксе;

-да изврши обрачун и наплату таксе за покушај уклањања возила и да кориснику возила изда одговарајући рачун о извршеном плаћању;

-да омогући кориснику да након плаћања преузме возило.

За покушај уклањања непрописно паркираних возила плаћа се накнада у износу од 3.000,00 динара, у складу са ценовиком ЈКП Паркинг сервис Врање.

Власници уклоњених возила своја возила могу подићи на депоу у улици Радничка бб, сваког дана у периоду 0-24 часова.

Приликом преузимања возила, неопходно је доставити на увид личну карту и саобраћајну дозволу.

Информације за учеснике у саобраћају

Заустављање и паркирање возила уређено је Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Опште правило је да возач не сме да заустави, односно паркира возило на месту на коме би оно угрожавало безбедност других учесника у саобраћају или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака. Возачу је одредбама члана 66. Став 1. Закона забрањено паркирање (и заустављање) возила:

1) на пешачком прелазу и на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на одстојању, односно растојању мањем од пет метара од тих прелаза,

2) на прелазу пута преко железничке пруге, односно трамвајских шина и на растојању, односно одстојању мањем од пет метара од прелаза, као и у близини железничке пруге, односно трамвајских шина, ако се тиме спречава саобраћај возила која се крећу по шинама.

3) На раскрсници и на одстојању, односно растојању мањем од пет метара од најближе ивице попречног коловоза,

4) у тунелу, у подвожњаку, у галерији, на мосту, на надвожњаку,

5) у близини врха превоја или у кривини где је прегледност пута недовољна или се обилажење возила не може извршити без опасности,

6) на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до неиспрекидане уздужне линије на коловозу, супротне ивице коловоза или препреке на путу била мања од три метра,

7) на месту на коме би заклањало саобраћајни знак,

8) на бициклистичкој стази, односно траци,

9) на стајалишту за возила јавног саобраћаја и на одстојању, односно растојању мањем од петнаест метара испред и иза ознаке на коловозу којим је стајалиште означено,

10) на путу на коме су коловозне траке физички одвојене, осим ако је то дозвољено саобраћајним знаком,

11) изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу комуналних служби,

12) на месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради паркирања или излазак неком већ паркираном возилу,

13) на тротоару, осим ако је то дозвољено (регулисано) саобраћајном сигнализацијом, и ако на тротоару, када је возило паркирано, остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 метара, који не сме бити уз ивицу коловоза,

14) на пешачкој стази, односно на делу тротоара који је намењен за кретање лица са посебним потребама,

15) на трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу,

16) на приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених зграда, односно пролазима у блоковима насеља,

17) на саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама,

18) на колском улазу, односно излазу из зграде, дворишта или гараже,

19) на саобраћајној траци за укључивање, искључивање, зауставној траци, саобраћајној траци за возила јавног превоза и трамвајској баштици,

20) на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку,

21) на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу обележено као место резервисано за возила одређених корисника, када возило којим управља не припада тим возилима,

22) на површинама на којима је саобраћајним знаком забрањен саобраћај возила.

Паркирање и заустављање возила на наведеним местима забрањено је „по сили закона“, што значи да на тим местима не мора, а најчешће и не постоји знак забране паркирања и заустављања.