Паук служба

Уклањање моторних возила врши се у случају када је возило паркирано на месту на којем је паркирање забрањено на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и на другим местима на којима представља опасност или сметњу за одвијање саобраћаја, кретање пешака или угрожавање имовине .
Уклањање паркираних моторних возила врши се и са тротоара и осталих јавних површина уколико надлежни орган изрекне привремену забрану паркирања у одређено време, и о томе путем средстава јавног информисања обавести грађане.

Уклањање моторних возила утврђује овлашћено лице МУП-а, Секретаријат у Врању или комунални инспектор надлежне Градске управе у оквиру надлежности одређене законом и другим прописима.

Уклањање моторних возила-премештање возила приликом чишћења снега са јавних површина, поправки водоводних, канализационих, топловодних гасоводних и других комуналних радова вршиће се након информисања грађана путем средстава јавног информисања.

Сходно Одлуци о уређењу Града Врања напуштена, хаварисана, нерегистрована возила и возила паркирана на зеленим површинама уклањају се специјалним возилом, а по налогу комуналног инспектора.

Власници уклоњених возила своја возила могу подићи на депоу код царинског терминала (управна зграда YUMCO), сваког дана у периоду 0-24 часова.