Улично паркирање

Увођење система паркирања путем зонирања има првенствено за циљ усаглашавање броја захтева са просторним могућностима посматране локације.

Ограничавањем времена паркирања у одређеној зони желимо да расположиви број паркинг места понудимо што већем броју корисника. Главни циљ за увођења наплате и контроле паркирања зонским системом и ограниченог времена паркирања је уређење мирујућег саобраћаја на површинама за паркирање.

Увођење зона и временског ограничења паркирања уз адекватну тарифну политику даје боље просторно и временско коришење постојећих капацитета и премештање целодневних корисника на ободе зона. Тиме се испуњава један од битних циљева увођења новог система наплате и контроле паркирања, а то је обезбеђивање довољно паркинг места за све кориснике, наравно, уз правилно коришцење постојећих места за паркирање.

  • Временско ограничење паркирања у првој (црвеној) зони је 2 (два) часа.
  • Цена паркирања је 40 динара први, односно 50 динара други започети сат.
  • Плаћање паркирања се врши слањем СМС-а на број 9171.
  • Плаћање целодневне паркинг карте (која важи до краја наплате у дану када је плаћена) врши се слањем СМС-а на број 9170.
  • Цена целодневне карте за паркирање у првој (црвеној) зони износи 250 динара.
  • Временско ограничење паркирања у другој (жутој) зони не постоји.
  • Цена паркирања по започетом часу је 35 динара.
  • Плаћање паркирања се врши слањем СМС-а наброј 9172.
  • Плаћање целодневне паркинг карте (која важи до краја наплате у дану када је плаћења) врши се слањем СМС-а на број 9173.
  • Цена целодневне карте за паркирање у другој (жутој) зонии зноси 150 динара.

Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.