ЈНМВ бр.1/19 – Имплементација информационог система за наплату и контролу паркирања путем СМС-а

15. јануар 2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60.ст. 1. тач. 2 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.68/2015) Наручилац ЈКП “Паркинг сервис“ Врање

доставља  позив

свим заинтересованим понуђачима да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом.

 1. Наручилац 

ЈКП “Паркинг сервис“ Врање

Ул. Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање.

Тел. 017/420-200

Врста наручиоца: Јавно предузеће

 1. Подаци о врсти поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 68/15)

 1. Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/19 су набавка услуга „Имплементација информационог система за наплату и контролу паркирања путем СМС-а“.

– Ознака из општег речника набавке:  48000000

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 1. Подношење понуде са понуђачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

 1. Критеријум за доделу уговора

 На основу чл. 85 ст. 1 тач. 2 Закона о јавним набавкама, критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 1. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација објављена је и може се преузети са званичног сајта на веб адреси www.паркингврање.рс.

 1. Начин подношења понуде и рок

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарници наручиоца до 25.01.2019. године до 11.00 часова.

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној коверти  или кутији на адресу: ЈКП “Паркинг сервис“ Врање, ул.Иве Лоле Рибара бр.1, писараница, канцеларија бр. 4, са назнаком:

Понуда за јавну набавку Имплементација информационог система за наплату и контролу паркирања путем СМС-а, ЈНМВ 1/2019-НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целини тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда коју наручилац не прими у року одређеном за подношење понуде, односно

која је примљена по истеку дана и сата одређеног за подношење понуда, сматраће се неблаговременом.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета наблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничкох понуда.

 1.  Време и место отварања понуде

Јавно отварање понуда ће се обавити 25.01.2019.године, са почетком у 11,30 часова, на адреси наручиоца, у просторијама ЈКП “Паркинг сервис“ Врање.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи и на представнике понуђача.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење треба да буде оверено печатом и да садржи број и датум, ЈМБГ или број личне карте лица које се овлашћује.

У случају да представник понуђача, не достави Комисији за јавне набавке писмено овлашћење, присуствује отварању као обична јавност.

 1. Рок у којем ће наручилац донети Одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из члана 108. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда и огласити на порталу управе за јавне набавке.

 1. Лице за контакт

Лице које је овлашћено за контакт за наведену јавну набавку је Горан Трајковић, бр.тел.017/420-200.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору